genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประวัติความเป็นมา

           ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้กระทบต่อวิถีการดำรงอยู่ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนแปลง ได้ส่งผลให้สังคมก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมนุษย์จำต้องดิ้นรนในการใช้ชีวิตให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันก็ต้องปรับตัวให้ตนมีคุณค่าในฐานะเป็นผู้มีความรู้ในการทำงานด้วย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีขีดความสามารถ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ และจะต้องมีวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ไร้พรมแดน  ไร้ขอบเขตของเวลา และไม่จำกัดรูปแบบ อีกทั้งผู้เรียนเองจะไม่ถูกจำกัดด้วยวัย หรือสภาพทางกายภาพ ของร่างกาย แต่มีความใฝ่รู้ที่จะเติมเต็มตนเองด้วยความรู้ ทักษะ และสิ่งใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา 
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นมหาวิทยาลัยพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้โอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่มหาวิทยาลัยต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต  และการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกอบรมระยะยาวการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศเพื่อการเติมเต็ม ขีดความสามารถให้แก่ผู้ต้องการโอกาสอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการศึกษาที่ข้ามขอบเขตของเวลาและพื้นที่ด้วยการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ทางไกล เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ 
            ดังนั้น การจัดตั้งสำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับประชาชนทั้งภาครัฐและเอกชนโดยทุกคนสามารถเลือกศึกษาได้ตลอดทั้งปี ทั้งช่วงตอนเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ ช่วงวันปกติ โดยไม่จำกัดช่วงเวลาตามความต้องการของตนเองสามารถเลือกรูปแบบการเรียนที่หลากหลาย เช่น หลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรออนไลน์ รวมทั้งการให้เทียบโอนหน่วยกิตกับหลักสูตรปริญญาตรี โดยจะอาศัยการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับหน่วยงานจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาต่อเนื่องทุกรูปแบบ การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสนองตอบต่อความต้องการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกช่วงวัย