genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ

     

ปรัชญา 
การศึกษาตลอดชีวิตและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรนวัตกรรมการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

พันธกิจ 
1 . ร่วมมือกับหน่วยงานภายใน ในการจัดการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2 . เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อจัดการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ 
3 . เปิดกว้างการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่หลากหลายโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ 
4 . สร้างเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการให้บริการวิชาการ 
5 . ส่งเสริมการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
6 . พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาต่อเนื่องและการให้บริการวิชาการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ
7 . เป็นหน่วยงานกลางในการดำเนินงานการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อการสร้างเสริมงานเข้มแข็งของชุมชน