genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ผู้เขียน : Administrator วันที่เผยแพร่ : 2017-01-10 13:53:52
จำนวนคนอ่านแล้ว 959 คน

หลักสูตร “การใช้สื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตวิทยาพัฒนาการ”

 หลักสูตร “การใช้สื่อนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้จิตวิทยาพัฒนาการ” วันที่ 26-27 พ.ย.2559 สำหรับครู บุคลากรทางการศึกษาผู้เข้ารับการอบรม โดยมี ผศ.ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร โดยอาจารย์ชุลีกร เลิศประเสริฐ (ครูเอื้อ) วิทยากรบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักจิตวิทยาพัฒนา การและการใช้สื่อเพื่อพัฒนาการเด็ก

Photo Gallery