genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนทั้งหมด 27 แถว

ประชุมมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU-Work Integrated Learning)

 การประชุมมอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU-Work Integrated Learning) ในวันที่ 22 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มอบนโยบาย CRRU-WIL  แก่คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมีการเสวนา เรื่อง "การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทำงาน : โอกาสและความท้าทายสู่การยกระดับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายต่อไป อ่านต่อ

โครงการหนึ่งใจติวให้น้อง Osotspa Road to University 2016

สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ และ คณะ/สำนักวิชาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ร่วมสานฝันเยาวชนไทย สู่รั้วมหาวิทยาลัย กับโครงการหนึ่งใจติวให้น้อง Osotspa Road to University 2016 มีนักเรียนระดับมัธยมปลาย จากจังหวัดเชียงราย และพะเยาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 4,000 กว่าคน อ่านต่อ

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกทัศน์ สร้างแรงบันดาลใจ ภายใต้โครงการ "การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ" วันที่ 7-10 มีนาคม 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพื่อสร้างแนวคิดและแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการคณะสู่ความเป็นเลิศ และเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนการบริหารจัดการทางวิชาการในรูปแบบ Wil แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอ่านต่อ

กิจกรรม Brush-up ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการได้จัดกิจกรรม Brush-up ฟื้นฟูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีฯ เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ

โครงการอบรม “Train The Trainer” รุ่นที่ 3

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการจัดโครงการอบรม “Train The Trainer” รุ่นที่ 3 สู่การเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” วันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2559 แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัย กล่าวปาฐกถาพิเศษว่า “จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และการฝึกอบรมระยะยาว เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถให้แก่ผู้ต้องการโอกาสอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการศึกษาที่ข้ามขอบเขตของเวลา และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ และอาจารย์กวีวัธน์ พิริยะปัญญากุล ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช (Coaching) การจัดกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากคณะ/สำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน สู่การเป็น “วิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่” อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อ่านต่อ