genc porno +18 porn
oceas.crru.ac.th | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
จำนวนทั้งหมด 27 แถว

เวทีจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ 18 ธันวาคม 2558 สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดเวทีจัดทำแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลนางแล เพื่อให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริการวิชาการที่มาจากปัญหาความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรจากคณะ/สำนักวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้บริหาร บุคลากร เทศบาลตำบลนางแล ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมในเวทีดังกล่าวอ่านต่อ

พิธีลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคม

วันที่ 16 ธันวาคม 2558 สำนักการศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านบริการวิชาการแก่สังคม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ เทศบาลตำบลนางแล ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะ/สำนักวิชาต่างๆภายในมหาวิทยาลัย ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแก่สังคมและร่วมเป็นเกียรติในการลงนามความร่วมมือดังกล่าว เพื่อเป็นการดำเนินการร่วมกันในการส่งเสริมสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่ประชาชน สนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาชุมชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย อย่างทั่วถึงและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนอย่างยั่งยืนอ่านต่อ

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องประเภท Degree Program

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 สำนักการศึกษาต่อเนื่องฯ นำโดย อาจารย์รัชภูมิ แซ่ใช้ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษาต่อเนื่องฯและทีมงาน ประชุมหารือการจัดทำหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องกับ สำนักวิชานิติศาสตร์และสำนักวิชาบัญชีอ่านต่อ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Train The Trainer”

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการจัดโครงการอบรม “Train The Trainer” สู่การเป็น “วิทยากรมืออาชีพ” วันที่ 7-11 ธันวาคม 2558 แก่คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ และกล่าวปาฐกถาพิเศษว่า “จากวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” โดยเปิดโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน การจัดการศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งฝึกอบรมระยะสั้น และการฝึกอบรมระยะยาว เพื่อเติมเต็มขีดความสามารถให้แก่ผู้ต้องการโอกาสอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดการศึกษาที่ข้ามขอบเขตของเวลา และเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างประสิทธิภาพ ขีดความสามารถ และคุณภาพชีวิตของมนุษย์ในสังคมแห่งการเรียนรู้ต่อไป
การอบรมในครั้งนี้มีวิทยากร คือ อาจารย์ ดร.นัชชา เทียมพิทักษ์ และอาจารย์กวีวัธน์ พิริยะปัญญากุล ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการโค้ช (Coaching) การจัดกระบวนการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพ โดยมีคณาจารย์จากคณะ/สำนักวิชาต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน สู่การเป็น “วิทยากรมืออาชีพรุ่นใหม่” อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
อ่านต่อ

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในในการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์

สำนักการศึกษาต่อเนื่อง และบริการวิชาการ ได้จัดการประชุม เพื่อ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในในการจัดการศึกษาต่อเนื่องเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ด้านสังคมศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง โดยมีคณบดี คณาจารย์ จากคณะ/สำนักวิชาเข้าร่วมประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ และหาแนวทางในการจัดการศึกษาต่อเนื่องร่วมกัน  อ่านต่อ